Klicka på knapparna nedan för att läsa föreningens stadgar eller hur föreningen hanterar personuppgifter

Regler kring stängsel


Det kan vara lockande att sätta staket runt sin lott för att hålla rådjur och annat ute men tänk på att du MÅSTE ha styrelsens godkännande innan du sätter upp något. Nysatta stängsel som inte följer riktlinjerna kommer tas ner om de inte åtgärdas.


Odlingsföreskrifter


TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN GUDÖ Å. ODLINGS – OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER


Vi har fått förmånen att bruka denna jord, låt oss ägna oss åt detta och visa att vi är vuxna det förtroende vi fått. Följer du föreningens ordningsföreskrifter så kommer alla medlemmar att trivas och sämjan blir den bästa.

 • Kolonilotten får endast användas för ekologisk växtodling.
 • Giftfritt Gifter får ej användas, t.ex. bekämpningsmedel för ogräs och skadedjur samt i tryckimpregnerat virke. Ta bort ogräs och skadedjur för hand eller med ekologiska medel.
 • Ekologisk gödsling Endast ekologisk gödsel får användas. Konstgödsel har föreningen förbjudit. Odlingarna ligger intill Gudö å som leder genom sjöar till Östersjön. Östersjön, sjöar och å är känsliga för övergödning. Gödsel används huvudsakligen i början på odlingssäsongen och bearbetas in i jorden. Detta för att näringen inte ska läcka ut i ån.
 • Bevattning Kranen ska vara ordentligt stängd efter varje hämtning. Varje medlem är skyldig att stänga kran som påträffas rinnande. Nyckeln får aldrig lämnas i kranen. Snåla - allt kranvattnet betalas av föreningen.
 • Vattenläckage Om blöta fläckar eller sumpig mark uppstått kan det vara en dold läcka! Stäng omedelbart av huvudventilen - se ventilens placering på väggen inne i boden, där även avstängningsnyckeln och telefonlista finns. Ring någon i styrelsen!
 • Utseende och plantering Varje lott skall vara städad och uppodlad till minst halva lotten senast den 15 juni. Lottgränser och angränsande gångar ska hållas rena, snygga, rensade från ogräs och med klippta kanter. "Skrämsel"-burkar och CD-skivor undviks. Glas får inte användas. Plast som odlingstäckning får vara högst 90 cm högt, prydligt uppsatt, väl förankrat och ska tas bort på vintern.
 • Staket får sättas upp och underhållas efter styrelsens godkännande. Ej tryckimpregnerat, inga slarviga nät.
 • Buskar och all flerårig växtlighet ska ha en max växthöjd på 150 cm. Solskugga eller andra olägenheter ska ej uppstå för grannen. Angränsade ytor ska gå att klippa med gräsklippare.
 • Avfall Kompostmaterial och avfall får ej kastas utanför lotten. Växtavfall komposteras inom den egna lotten. Kompostanordningen skall vara prydligt utformad och hållas snygg. Max höjd 90 cm. Annat avfall skall bortföras från området omgående. Det får inte grävas ned.
 • Redskapslåda får ej vara högre än 90 cm och skall vara placerad inom lottens gränslinjer. Vinterförvaring av plast får inte ske inom området förutom i redskapslådan.
 • Byggnad av något slag får ej uppföras på området.
 • Bord, bänkar och stolar får endast ställas upp inom den egna lottens gränser.
 • Eldning Endast ris och hallonklipp får brännas på lotten. Dock endast tillåtet på av kommunen angiven tidpunkt. All eldning sker i sådant fall på lottägarens ansvar enligt brandmyndighetens direktiv. Tryckimpregnerat får absolut inte eldas. Grillning är ej tillåten.
 • Parkering skall ske på därför avsedd plats. Parkering är förbjuden vid vändplanerna och längs hela Triangelvägen respektive Måndalsstigen. Parkera alltid med fronten mot odlingslotterna för avgasernas skull.
 • Överlåtelse av lotten till annan person får inte ske.
 • Lottilldelning görs av styrelsen.
 • Taggtråd är förbjudet.
 • Diken och mark Det är förbjudet att dämma diken eller på annat sätt förändra dess botten eller profil. Dikesrensning och markförändringar bestäms av styrelsen. Tänk på övergödningsrisken.
 • El får ej indragas inom området, ej ens provisorisk ledning, ej heller elaggregat.
 • Egen egendom och skada på denna ansvarar medlemmen själv för.
 • Husdjur skall alltid hållas kopplade.
 • Störning Medlem får ej störa den goda ordningen och den trivsamma andan på området.
 • Uppsägning Styrelsemedlem har rätt att utföra inspektion av lotterna och området. Om inte odlings- och ordningsföreskrifterna följs, kan styrelsen varna och efter 14 dagar besluta om uppsägning. Se stadgar. Efter uppsägning ska lotten städas inom 7 dagar så att styrelsemedlem kan inspektera den.


Väl mött i grönsakslandet!